خبر کوتاه

خبر کوتاه ۱

دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲

امروزه تلفن های هوشمند بخشی جدا نشدنی از زندگی ما در عصر ارتباطات هستند. به عبارتی کلیدی همیشه همراه و در دسترس برای باطات هستند. به عبارتی کلیدی همیشه همراه و در دسترس برای ورود به دروازه ارتباطات .امروزه تلفن های هوشمند بخشی جدا نشدنی از زندگی ما در عصر ارتباطات هستند. به عبارتی کلیدی همیشه همراه و در دسترس برای باطات هستند. به عبارتی کلیدی همیشه همراه و در دسترس برای ورود به دروازه ارتباطات .