خبر کوتاه

خبر کوتاه۲

پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲

امروزه تلفن های هوشمند بخشی جدا نشدنی از زندگی ما در عصر ارتباطات هستند. به عبارتی کلیدی همیشه همراه و در دسترس برای باطات هستند. به عبارتی کلیدی همیشه همراه و در دسترس برای ورود به دروازه ارتباطات .